C
HỨC NĂNG

Văn phòng là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, giúp Viện trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện; tổ chức quản lý thực hiện công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; công tác tổng hợp, đối ngoại, thi đua khen thưởng; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Viện.

N
HIỆM VỤ

* Công tác tổ chức, cán bộ
- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược cán bộ, viên chức; đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Viện;
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện và của đơn vị thuộc Viện;
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, công đoàn xây dựng các Quy chế nội bộ. Thực hiện và giám sát việc chấp hành các Quy chế sau khi đã được ban hành;
- Xây dựng định mức biên chế đối với các đơn vị thuộc Viện;
- Đề xuất, xây dựng tiêu chuẩn viên chức, vị trí việc làm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương, quy hoạch, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức của Viện;
- Đề xuất, làm thủ tục trình Viện trưởng quyết định cử cán bộ, viên chức đi công tác trong và ngoài nước theo phân cấp;
- Quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với các cán bộ, viên chức theo quy định hiện hành;
- Quản lý hồ sơ viên chức theo phân cấp;
- Làm đầu mối thực hiện quan hệ công tác trong và ngoài Tổng cục Dạy nghề theo phân cấp.
* Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
- Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch quý, năm về công tác đào tạo cán bộ, viên chức trong và ngoài nước;
- Đề xuất trình Viện trưởng quyết định cử cán bộ, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức ở trong và ngoài nước;
- Quản lý và giám sát việc thực hiện các qui định của Nhà nước về việc học tập, bồi dưỡng của cán bộ, nghiên cứu viên ở trong và ngoài nước.
* Công tác tổng hợp, đối ngoại
- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Viện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Viện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện;
- Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Viện và tổng hợp lịch công tác của lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị của Viện do Lãnh đạo Viện chủ trì;
- Theo dõi, điều phối các hoạt động của Viện theo kế hoạch được duyệt;
- Đầu mối hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học về đào tạo nghề;
- Quản lý theo dõi việc xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên quan tới hoạt động đối ngoại của Viện;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị khoa học;
- Thông tin, tuyên truyền về hoạt động nghiên cứu khoa học dạy nghề trên phương tiện thông tin đại chúng;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu về lĩnh vực dạy nghề.
* Công tác thư viện
- Sắp xếp, bảo quản trang thiết bị, tài liệu thư viện ngăn nắp, khoa học, phục vụ cán bộ, viên chức thuộc Viện và Tổng cục Dạy nghề sử dụng tài liệu thư viện theo quy định;
- Tổ chức và thực hiện công tác phổ biến, giới thiệu cho cán bộ, viên chức những tài liệu có tại thư viện và các tài liệu liên quan và được khai thác qua mạng;
- Xây dựng và đề xuất bổ sung trang bị tài liệu từ nguồn sách hàng quý, năm theo khả năng ngân sách và nhu cầu của Viện.
* Công tác hành chính, quản trị
- Xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí hành chính, quản trị, theo phân cấp;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Viện, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Viện trước khi ký;
- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Viện theo quy định hiện hành;
- Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của Viện; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan Viện;
- Giúp Viện trưởng thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan Viện và của Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện;
- Quản lý văn phòng phẩm, báo chí; phát hành các văn bản, tài liệu theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện; thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý tài sản; theo quy định;
- Cấp, ký lệnh điều động, giấy xin xe và lệnh xuất xăng, dầu cho xe ô tô phục vụ công tác cơ quan;
- Theo dõi, quản lý trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Viện;
- Đảm bảo và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, vật tư, thiết bị làm việc, các điều kiện cần thiết phục vụ các đơn vị, các cuộc hội nghị, hội thảo; tổ chức việc tiếp khách của Viện theo quy định.

L
ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


CN Phạm Ngọc Khải, Chánh Văn phòng

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ.

Điện thoại: 043.9745.020
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0912.288.619
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ThS. Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng

Phụ trách các hoạt động văn thư, hành chính, quản trị.

Điện thoại: 043.9745.020
Fax: 043.9745.020
Mobile: 0983.567.038
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Bình luận
  • Đọc 2967 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020