Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2017-2018

  Tên đề tài  Ban chủ nhiệm Năm  Mục tiêu đề tài 
1 Chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu
hội nhập
Mã: CT2017-01-01
1.ThS. Phạm Xuân Thu - Chủ nhiệm
2. ThS. Lê Thị Thảo - Thư ký
2017 Mục tiêu chung: Tổng quan các chuẩn và tiêu chuẩn của GDNN theo yêu cầu hội nhập và quốc tế và đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập.
- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập.
- Đánh giá thực trạng tình hình chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập tại Việt Nam;
- Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
2 Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế
Mã : CT2017-01-02
1. TS.Vũ Xuân Hùng - Chủ nhiệm
2. ThS. Lê Thị Hồng Liên - Thư ký
2017 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam
3 Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Mã : CT2017-01-03
1. PGS.TS.Mạc Văn Tiến - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Quyết Tiến - Thư ký
2017 Mục tiêu chung: Nghiên cứu xu hướng hợp tác quốc tế giáo dục nghề nghiệp,đánh giá thực trạng hợp tác quốc tế và chuẩn bị của Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
- Làm rõ về mặt lý luận về hợp tác quốc tế, nội hàm của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; các hình thức, phương thức mô hình hợp tác trong lĩnh vực này.
- Xây dựng được tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.
- Đánh giá thực trạng chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Phân tích, dự báo xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Đề xuất được mô hình và các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
4 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động các khu công nghiệp
Mã : CT2017-01-05
1. TS.Nguyễn Hồng Minh - Chủ nhiệm
2. ThS. Bùi Thị Thanh Nhàn - Thư ký
2017 Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động các khu công nghiệp; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động tại các khu công nghiệp. Mục tiêu cụ thể: Cơ sở lí luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động các khu công nghiệp; Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng đào taoọ nghề nghiệp  đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp lao động các khu công nghiệp; Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động các khu công nghiệp;Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động tại các khu công nghiệp.
5 Đổi mới giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Mã : CT2017-01-06
1. TS.Trương Anh Dũng - Chủ nhiệm
2. TS.Nguyễn Đức Hỗ - Thư ký
2017 11.1 Mục tiêu (gồm cả mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể)
* Mục tiêu chung
Đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ bảo đảm phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội.
* Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội;
- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề nghiệp, phân tích nhu cầu đào tạo lao động khu vực Tây Bắc, từ đó đề xuất giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Bắc;
- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề nghiệp, phân tích nhu cầu đào tạo lao động khu vực Tây Nguyên, từ đó đề xuất giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Nguyên;
- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề nghiệp, phân tích nhu cầu đào tạo lao động khu vực Tây Nam Bộ , từ đó đề xuất giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Nam Bộ.
6 Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC
Mã : CT2017-01-08
1. TS.Nguyễn Quang Việt - Chủ nhiệm
2. ThS.Đặng Thị Huyền - Thư ký
2017 Mục tiêu chung: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia của giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
Mục tiêu cụ thể:
• Hệ thống hóa, phân tích làm rõ cơ sở lý luận về khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
• Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao sự tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực trong phạm vi APEC
• Đánh giá thực trạng khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
• Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức và tác động của việc tham gia chuỗi cung ứng nhân lực APEC đối với sự phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
• Đề xuất một số giải pháp nâng cao sự tham gia của giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
7 Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp
Mã : CB2018-07
1. TS.Vũ Xuân Hùng - Chủ nhiệm
2. ThS. Lê Thị Hồng Liên - Thư ký
2018
8 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật
CB2018-08
1. ThS.Nguyễn Quang Hưng - Chủ nhiệm
2. ThS. Bùi Thị Thanh Nhàn - Thư ký
2018 Mục tiêu chung
Đề xuất một số mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả, phù hợp với các nhóm đối tượng khuyết tật. Mục tiêu cụ thể
Phân tích rõ về mặt lý luận đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật, phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật
- Kinh nghiệm xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật ở một số nước trên thế giới
- Đánh giá thực trạng một số mô hình đào tạo nghề cho người khuyết tật ở nước ta
- Đề xuất một số mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với một  số nhóm khuyết tật
Last modified on Thứ hai, 18 Tháng 6 2018
  • Bình luận
  • Đọc 1691 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020