Tên đề tài: Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập

Mã số: CT2011-01-02

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2011- 2012

Ban chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm: TS. Đào Thanh Hương, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký : ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Các thành viên:

  1. TS. Dương Đức Lân, Tổng cục Dạy nghề
  2. Hà Xuân Hùng, Tổng cục Dạy nghề
  3. Nguyễn Thị Hải Vân, Cục việc Làm
  4. Phùng Lê Khanh, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Các đơn vị phối hợp:

 Các vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề

Viện Khoa học Lao động Xã hội

Tổng cục Thống kê

Tính cấp thiết của đề tài:

Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới và trở thành xu thế tất yếu đối với sự phát triển của tất cả các quốc gia. Nguồn nhân lực là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - Xã hội của đất nước. Do đó, phát triển nguồn nhân lực đang được nhiều nước nhận định là quốc sách hàng đầu, là “chìa khóa”và động lực cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Đát nước ta đang trong tiến trình CNH- HĐH, cùng với sự phát triển chung của đất nước, nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật của nước ta đã có những chuyển biến đáng ghi nhận cả về chất và lượng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực nước ta đang đối mặt trước nhiều thách thức trước sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Cụ thể là với tốc độ mở rộng nhanh chóng về qui mô sản xuất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, sự phát triển của các hệ thống dịch vụ cũng như sự ra đời và liên tục đổi mới về các tiến bộ khoa học và công nghệ thì nhu cầu nhân lực cũng biến đổi và phát triển. Bên cạnh đó chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu lao động và các tác động từ tiến trình hội nhập quốc tế cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Nhìn chung, sự phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa theo kịp được nhu cầu của thực tiễn đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động tiêu cực. Hiện nay chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, đồng thời còn tồn tại nhiều bất cập trong cơ cấu về trình độ, ngành nghề đào tạo của lao động nảy sinh sự mất cân đối về phân bố lao động giữa các khu vực, các ngành kinh tế. Bên cạnh đó công tác quản lý, đánh giá thực trạng và lập qui hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng gặp phải những khó khăn do thiếu các thông tin, số liệu, đặc biệt công tác dự báo còn nhiều hạn chế. Nếu không nắm bắt được chính xác thực trạng cũng như xu thế phát triển nguồn nhân lực sẽ dẫn tới sai lệch trong công tác lập kế hoạch đào tạo và sử dụng, gây lãng phí rất lớn về vật chất và thời gian. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì càng cần chủ động chuẩn bị về nguồn nhân lực để giảm thiểu nguy cơ tụt hậu, kịp thời nắm bắt các cơ hội phát triển và đóng góp thiết thực vào việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Vì vậy, công tác dự báo xu thế nguồn nhân lực là hết sức cần thiết nhằm cải thiện chất lượng, tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất phương pháp dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu cạnh tranh thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Đối tượng nghiên cứu:

Chủ trương, chính sách của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, các chương trình phát triển nguồn nhân lực và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội với bối cảnh hội nhập.

Các phương pháp dự báo nguồn nhân lực

Số liệu dự báo về qui mô, cơ cấu nguồn nhân lực, lực lượng lao động và các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực.

Phạm vi nghiên cứu:

- Thu thập thông tin nghiên cứu trong phạm vi toàn quốc

- Dự báo nguồn nhân lực trên phạm vi quốc gia ( Phân theo 3 khu vực kinh tế chính (Nông – Lâm nghiệp, công nghiệp và xây dựng, Dịch vụ).

Phương pháp nghiên cứu:

- Tổng hợp, phân tích

- Phân tích và dự báo thống kê

- Phương pháp chuyên gia

Nội dung nghiên cứu:

1.Các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Vai trò nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế - Xã hội.

Chuyên đề 2: Các căn cứ để dự báo về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 3: Nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 4: Tổng quan các phương pháp dự báo về nguồn nhân lực.

Chuyên đề 5: Kinh nghiệm quốc tế về dự báo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 6: Phương pháp tính và các tham số sử dụng trong mô hình dự báo

Chuyên đề 7: Đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Chuyên đề 8: Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực.

Chuyên đề 9: Thực trạng dự báo nguồn nhân lực Việt Nam.

Chuyên đề 10: Thực trạng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực Việt Nam

Chuyên đề 11: Các quan điểm dự báo nguồn nhân lực

Chuyên đề 12: Phương pháp dự báo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 13: Các tiêu chí dự báo về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 14: Xây dựng các phương pháp dự báo

Chuyên đề 15: Khuyến nghị quy trình dự báo về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

Chuyên đề 16: Các giải pháp, điều kiện và lộ trình để thực hiện dự báo về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh.

2. Kết cấu của báo cáo tổng hợp:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập.

I. Một số khái niệm liên quan đến dự báo nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập.

1. Nguồn nhân lực và lực lượng lao động

2. Dự báo và phương pháp dự báo

3. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực

II. Tính tất yếu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cấu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

1. Một số yêu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập.

2. Các yếu tố tác động đến chất lượng  nguồn nhân lực đáp ứng nhu cấu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

III. Phương pháp dự báo nguồn nhân lực:

1. Phương pháp dự báo định tính

2. Phương pháp dự báo định lượng

3. Các tiêu chí dự báo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cấu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Chương 2: Thực trạng công tác dự báo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cấu cạnh tranh  của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

I. Thực trạng công tác dự báo nguồn nhân lực Việt Nam

1. Thực trạng công tác dự báo nguồn nhân lực Việt Nam, Phân tích các phương pháp, mô hình dự báo nguồn nhân lực theo:

- Phương pháp dự báo

- Kết quả dự báo

- Tính phù hợp của kết quả dự báo nguồn nhân lực đối với nhu cầu của thị trường lao động

- Tình hình tổ chức dự báo

- Nguồn lực đầu tư cho công tác dự báo

2. vai trò và những yêu cầu về dự báo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường lao động hiện nay.

II. Lựa chọ và xây dựng phương pháp dự báo nguồn nhân lực.

- Xây dựng phương pháp dự báo

- Nguồn số liệu đầu vào

- Lựa chọn phương pháp dự báo

Chương 3: Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cấu cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

1. Dự báo quy mô và phân bố nguồn lực giai đoạn 2011- 2015

2. Dự báo cơ cấu nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cạnh tranh

3. Khuyến nghị quy trình dự báo

4. Khuyến nghị các giải pháp thực hiện

Kết luận và kiến nghị

 

 

Last modified on Thứ tư, 13 Tháng 4 2016
  • Bình luận
  • Đọc 1632 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020