Tên đề tài: Các yếu tố và điều kiện thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

Mã số: CB 2007-01-03

Cơ quan quản lí đề tài: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thời gian thực hiện: Năm 2007- 2008

Ban chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm: PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Thư ký: ThS Phạm Xuân Thu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Các thành viên:

TS. Đào Thanh hương, P.giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

  1. TS.Cao Văn Sâm, P Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề

TS. Nguyễn Văn Thành, Viện Chiến lược phát triển, Bộ kế hoạch và Đầu tư

TS. Nguyễn Quang Huề, Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Cử nhân. Nguyễn Bích Ngọc, Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Các cộng tác viên:

TS. Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

TS. Walter Mathias, Viện BIBB, Cộng hòa Liên Bang Đức

CN. Nguyễn Đức San, Vụ Pháp chế  Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

ThS. Phạm Vũ Quốc Bình, Tổng cục Dạy nghề

CN. Nguyễn Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Các Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề

Cơ quan phối hợp nghiên cứu:

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Viện Chiến lược phát triển, Bộ kế hoạch và Đầu tư

Trường Đại học Lao động và Xã hội

Khoa Kinh tế và Tổ chức Lao động, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Vụ Lao động và Việc làm

Các Ban của Tổng cục Dạy nghề

Viện BIBB, Cộng hòa Liên Bang Đức

 Đặt vấn đề:

Trong bối cảnh của xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế và khi Việt Nam đã trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức thương mại thế giới ( WTO). Việc thực hiện các cam kết quốc tế là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, là một thành viên của tổ chức lao động quốc tế ( ILO, Chính phủ Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế có liên quan thì việc áp dụng các tiêu chuẩn về lao động quốc tế là điều cần phải thực hiện. Việc từng bước thực hiện công ước và qui định của tổ chức này ở Việt Nam là một việc làm cần thiết trong quá trình hội nhập toàn diện và đầy đủ vào nền kinh tế thế giới. Trong Bộ luật lao động Việt Nam đã có những quy định về tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp.

Với đặc điểm riêng của nền sản xuất ở một nước đang phát triển như ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp mới được hình thành và phát triển và nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện xây dựng hoặc thực hiện chưa tốt các tiêu chuẩn lao động của doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp ngoài nhà nước. các cơ quan nhà nước có liên quan cũng có những hoạt động thanh tra giám sát thực hiện các tiêu chuẩn lao động, tuy nhiên kết quả còn hạn chế. Điều này làm cho các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn khi thực hiện hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài. Gặp những trở ngại những “ rào cản” kỹ thuật khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Để nâng cao sức cạnh tranh trong thị trường trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thực hiện các tiêu chuẩn lao động doanh nghiệp và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Việc nghiên cứu các yếu tố và điều kiện cần thiết thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp là một việc làm cần thiết nhằm giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu trong việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài cũng như xuất khẩu hàng hóa.

Mục tiêu:

 Xác định các yếu tố và điều kiện cần thiết phải thiết lập và hoàn thiện nhằm thúc đẩy và hoàn thiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp thực hiện

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Các tiêu chuẩn lao động tại  doanh nghiệp và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Thực trạng thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

Phạm vi nghiên cứu:

          Nghiên cứu những yếu tố điều kiện tác động đến thực hiện các tiêu chuẩn lao động trong ba nhóm loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phương pháp nghiên cứu:

          Phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin, tư liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

          Phương pháp mô hình hóa để xây dựng các mô hình ứng dụng phù hợp các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

          Phương pháp khảo sát và phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đánh giá thực trạng và tính hợp lý, tính khả thi của mô hình và các kiến nghị đề xuất

          Phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu quả các đề xuất và khuyến nghị

          Phương pháp toán học và phân tích thống kê để gia công số liệu thực nghiệm.

Nội dung nghiên cứu của đề tài:

Chương 1:  Cơ sở lý luận của việc thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

I- Nhận thức cơ bản về các loại tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

1. Các khái niệm có liên quan đến tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

2. Phân biệt sự khác nhau giữa tiêu chuẩn lao động quốc tế, tiêu chuẩn lao động quốc gia và tiêu chuẩn lao động doanh nghiệp.

3. Các yêu cầu thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn trong các doanh nghiệp ( tính đầy đủ và tính phù hợp của hệ thống  tiêu chuẩn lao động

II- Nội dung tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

1. Tiêu chuẩn về an toàn lao động; vệ sinh lao động và môi trường làm việc

2.Tiêu chuẩn về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

3.Tiêu chuẩn về tiền lương và phúc lợi xã hội trong doanh nghiệp

4. Tiêu chuẩn về hội họp và thỏa thuận lao động tập thể

5. Tiêu chuẩn về sử dụng lao động trẻ em

6. Tiêu chuẩn đối xử bình đẳng

7. Các tiêu chuẩn lao động khác

III- Các yếu tố và điều kiện kinh tế - xã hội và kỹ thuật để thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp.

1. Các yếu tố và điều kiện kinh tế - xã hội và kỹ thuật để thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp.

2.Vai trò tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Vai trò và cơ chế 3 bên trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

IV- Khái quát vấn đề tiêu chuẩn lao động tại Việt Nam và quốc tế

1. Tổng quan vấn đề tiêu chuẩn lao động trong các quy ước, qui định quốc tế.

2. Tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp của một số nhóm nước

3. Tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp của Việt Nam

4. Định hướng thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Việt Nam gia nhập WTO.

Chương 2: Đánh giá thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp Việt Nam trong một số năm vừa qua

I- Tổng quan về vấn đề lao động và sử dụng lao động của doanh nghiệp Việt nam trong một số năm qua

1. Phân loại donh nghiệp theo quy mô lao động và các loại hình’

2. Tình hình sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp ( nhà nước, cổ phần, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân…)

II- Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn lao động trong các loại hình doanh nghiệp

1. Tình hình thực hiện và thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp nhà nước

- Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng tiêu chuẩn lao động

+ Mặt được

+ Mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của tình hình

+ những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng về vai trò cơ chế 3 bên trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp

2. Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp FDI

- Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng tiêu chuẩn lao động

+ Mặt được

+ Mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của tình hình

+ những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng về vai trò cơ chế 3 bên trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp

3. Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp khác.

- Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng các yếu tố và điều kiện áp dụng tiêu chuẩn lao động

+ Mặt được

+ Mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của tình hình

+ những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

- Thực trạng về vai trò cơ chế 3 bên trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp

Chương 3: Xác định về các yếu tố và điều kiện để thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp và khuyến nghị các giải pháp thực hiện

I- Xác định các yếu tố và điều kiện để thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

1. Xác định các yếu tố và điều kiện để thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp ở cấp quốc gia

- Các yếu tố, điều kiện cần được tạo ra

- Các yếu tố cần được bổ sung hoàn thiện

2.Xác định các yếu tố và điều kiện để thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp ở cấp doanh nghiệp

- Hệ thống các quy định của doanh nghiệp liên quan đến tiêu chuẩn lao động

- Các cơ chế hoạt động ( cơ chế hai bên về các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn lao động; cơ chế giải quyết các tranh chấp trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp

II-  Khuyến nghị các giải pháp thực hiện

- Các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động trong các loại hình doanh nghiệp các giải pháp tổ chức thực hiện tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp

- Các giải pháp hoàn thiện cơ chế 3 bên trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp.

- Các giải pháp về thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thực hiện các tiêu chuẩn lao động tại doanh nghiệp.

- Các giải pháp tổ chức thực hiện tiêu chuẩn lao động trong doanh nghiệp

- Các giải pháp khác có liên quan

 

 

Last modified on Thứ ba, 29 Tháng 3 2016
  • Bình luận
  • Đọc 1611 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020