Print this page

1
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

3. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về giáo dục nghề nghiệp.

2. Nghiên cứu cơ bản chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, hệ thống bảo đảm và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp đào tạo, thiết bị và học liệu.

4. Nghiên cứu phát triển khung các trình độ; tiêu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn đào tạo, hệ thống đánh giá và công nhận kỹ năng nghề quốc gia.

5. Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, quản lý và kiểm định chất lượng nghề nghiệp.

6. Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề nghiệp.

7. Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục nghề nghiệp.

8. Điều tra, thống kê, phân tích và dự báo phục vụ nghiên cứu khoa học.

9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp.

10. Liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng ứng dụng khoa học và công nghệ trong giáo dục nghề nghiệ. Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm cho nhà giáo, người dạy tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

11. Xuất bản và phát hành tạp chí, các ấn phẩm, thông tin, tư liệu về giáo dục nghề nghiệp.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

13. Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

14. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

15. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

3
CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

1. Các phòng, đơn vị nghiên cứu:

a. Văn phòng

b. Phòng Tài chính - Kế toán

c. Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và Chuẩn đào tạo

d. Trung tâm Nghiên cứu Chương trình

đ. Trung tâm Thông tin - Thống kê

e. Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

g. Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng điều hành hoạt động của Viện; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

b) Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Viện; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nộ bộ, quy chế sử dụng tài sản và các quy chế khác của Viện theo quy định; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Dạy nghề, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực dạy nghề; đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, trong những năm gần đây Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

1
Về hoạt động nghiên cứu khoa học
Viện đã đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sự chủ động, linh hoạt của các nghiên cứu viên; tổ chức tọa đàm khoa học theo các chuyên đề do các phòng chuyên môn luôn phiên báo cáo kết quả nghiên cứu. Qua đó đã nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu của các nghiên cứu viên. Kết quả nghiên cứu ngày càng đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước về dạy nghề của TCDN. Cụ thể là:
- Kết quả nghiên cứu của các chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở để TCDN xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nghề, xây dựng đề án, quy hoạch mạng lưới và nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề. Kết quả nghiên cứu khoa học ngày càng phục vụ kịp thời và hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo nghề;
- Công tác nghiên cứu khoa học của Viện đã và đang phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Viện, gắn với công tác quản lý nhà nước của các Vụ trong Tổng cục;
- Nghiên cứu phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, nguyên tắc và quy trình biên soạn câu hỏi, bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề; khung trình độ nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; định chuẩn nghề cấp độ khu vực và quốc tế;
- Nghiên cứu phương pháp dạy học tích hợp trong đào tạo nghề, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun trong doanh nghiệp;
- Nghiên cứu thí điểm mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị ảnh hưởng Biến đổi khí hậu (tại Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bến Tre);
- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung cho 09 nghề, đã được Hội đồng Nghiệm thu của Tổng cục Dạy nghề nghiệm thu.
- Các năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học dạy nghề có những bước ngoặt mới nhằm phục vụ công tác định hướng phát triển dạy nghề: như ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động tại các làng nghề truyền thống, vùng chuyên canh, chuyên con...;
- Trung binh mỗi năm triển khai từ 03 - 05 đề tài cấp Bộ theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Từ năm 2010 đến nay đã có tổng số có 21 đề tài cấp Bộ; 70 chuyên đề khoa học cấp Viện;
2
Các chương trình, đề án

- Là đơn vị chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển dạy nghề đến giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt;
- Tham gia tích cực hoàn thiện Đề án Đổi mới dạy nghề, là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đề án khác của Tổng cục như Đề án xây dựng các chương trình chất lượng cao; các nghề trọng điểm, các nghề trình độ cao;
- Tham gia xây dựng Đề án đào tạo nghề cho Lao động nông thôn đến năm 2020 (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009)
- Tham gia Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011).
- Tham gia xây dựng Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (Chỉ số 19-CT/TW ngày 5/11/2012)
- Tham gia xây dựng Chỉ thị Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đào tạo nhân lực có tay nghề cao (Chỉ số 37-CT/TW ngày 6/6/2014)
- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Thành viên của Nhóm xây dựng Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;
- Chủ trì xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam từ năm 2011, 2012 và 2013 – 2014.
3
Các văn bản quy phạm pháp luật đã tham gia

- Tham gia nghiên cứu cơ sở lý luận cho Dự án Luật Dạy nghề;
- Tham gia nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn cho Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Tham gia thành viên của Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề và Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã được ban hành theo QĐ số 1582/QĐ-LDTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ LĐTBXH).
4
Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Triển khai thí điểm mô hình đào tạo nghề cho LĐNT; thực hiện thí điểm 16 mô hình tại 16 địa phương;
- Hướng dẫn, theo dõi 6 tỉnh được phân công phụ trách theo QĐ số 139 của Tổng cục (Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang).
- Tổ chức 66 lớp đào tạo nghề cho LĐNT theo Đề án 1956 trong 3 năm liên tục từ 2010 – 2012;
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, công nghệ mới, sư phạm dạy nghề cho cán bộ, quản lý và giáo viên dạy nghề trong phạm vi cả nước (từ 2012 đến nay đã có 28 lớp).
5
Các chương trình hợp tác quốc tế và trong nước

- Là đối tác của Viện đào tạo nghề liên bang Đức BIBB; Viện đào tạo nghề Hàn Quốc KRIVET;
- Tham gia thử nghiệm xây dựng đào tạo theo mô đun trong doanh nghiệp (MIT); tìm hiểu nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý nước thải trong khuôn khổ hoạt động chuyên gia GIZ;
- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cơ sở dạy nghề theo chương trình của Anh Quốc;
- Hợp tác tổ chức hội thảo với Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức nghiên cứu xây dựng Báo cáo quốc gia về dạy nghề và Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dạy nghề;
- Điều tra lần theo dấu vết học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại 4 trường trong Dự án của APEFE;
- Phối hợp với Đại học Giáo dục tổ chức ôn và thi tuyển đầu vào lớp cao học Quản lý giáo dục cho cán bộ của TCDN và của Viện, ngành ... Khóa học đã khai giảng.
- Tham gia hội thảo Xây dựng khung trình độ quốc gia và ASEAN. Kết thúc thử nghiệm xây dựng khung trình độ và đánh giá công nhận kỹ năng kỹ thuật Tiểu vùng sông Mê Công.
- Điều tra thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp (với Cục Việc làm).
- Phối hợp với các Viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện nghiên cứu liên quan đến thị trường lao động và dạy nghề:
+ Tiếp tục nghiên cứu “Cải thiện sự phù hợp của hệ thống TVET với nhu cầu của khu vực kinh tế tư nhân” tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc (phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo).
+ Tham gia hợp tác nghiên cứu Chính sách hành động cải thiện sự phù hợp của hệ thống đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương).
+ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đào tạo nghề/truyền nghề cho lao động khu vực nông thôn (phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân).
- Tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học quốc tế và trong nước (Phối hợp với BIBB, UNICEP và OVTA - Nhật Bản, ILO, KRIVET....);
6
Công tác thông tin khoa học

- Xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho xuất bản Tạp chí Khoa học dạy nghề;
Tạp chí Khoa học dạy nghề là cơ quan thông tin lý luận, khoa học về dạy nghề; phục vụ đắc lực cho việc tuyên truyền thông tin khoa học; phổ biến, công bố các ứng dụng nghiên cứu khoa học về dạy nghề. Tạp chí xuất bản mỗi tháng/số;
- Ngoài Tạp chí, trong năm qua đã xuất bản 5 ấn phẩm khoa học và 01 tờ tin đào tạo nghề.
7
Thực hiện các công tác khác

- Tập huấn chuyên gia về xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; nguyên tắc và quy trình biên soạn câu hỏi và xây dựng bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; phương pháp đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
- Tham gia đào tạo chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
- Tham gia kiểm định chất lượng dạy nghề.
- Tham gia tập huấn phân tích, xử lý số liệu và tổ chức hội thảo tổng kết Nghiên cứu lần theo dấu vết của các trường thuộc dự án tăng cường hỗ trợ kế thừa của Đức.
- Thực hiện dự án ứng dụng và đào tạo phần mềm nguồn mở trong các trường dạy nghề:
- Thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dạy nghề;
- Thực hiện nhiều chương trình, dự án, dịch vụ với các tổ chức trong nước ví dụ như quy hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới, tư vấn hệ thống....
- Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn khác.

  • Bình luận
  • Đọc 7618 lần