Thông báo Kết luận giao ban tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  5  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng  

tại cuộc họp giao ban ngày 05/11/2018

 

Ngày 05/11/2018, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 11 năm 2018,  Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số hoạt động chung của Viện trong tháng 10/2018 và báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí trong cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018

Trong tháng 10 vừa qua, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của tháng như: Phối hợp với GIZ nghiên cứu nhanh ban đầu về tình hình kinh tế - xã hội, lao động việc làm và đào tạo ban đầu tại 3 địa phương Khánh Hòa, Quảng Ninh và Kiên Giang; nghiên cứu 06 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và 02 Đề tài cấp Bộ năm 2018; triển khai thực hiện 04 chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động 2017; nhập liệu phiếu điều tra nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018; triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017;tiếp tục nghiên cứu và triển khai một số hoạt động thuộc dự án của UNICEF...

  1. Công tác tháng 11/2018

- Các đơn vị phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán hoàn thiện các thủ tục, chứng từ thanh toán trước ngày 31/12/2018.

- Các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định Số2469/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025” để nghiên cứu, đề xuất trang thiết bị để phục vụ cho việc chuyên môn của Viện.

- Các đơn vị khẩn trương xây dựng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình bằng tiếng Anh gửi về Văn phòng tổng hợp và cập nhập trên website của Viện;

- Phối kết hợp với GIZ hoàn thiện báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2017;

- Ban chủ nhiệm các đề tài lưu ý phải có bài viết đăng trên tạp chí để nghiệm thu.

Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án: 

 Ban chủ nhiệm các đề tài đảm bảo tiến độ thực hiện, bảo vệ trước tháng 12/2018.

- Trung tâm Thông tin phân tích thống kê

+ Hoàn thiện báo cáo khảo sát xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tại các đặc khu (bám sát và đốc các chuyên gia trong việc nghiên cứu và viêt báo cáo đặc khu);

+ Hoàn thiện nhập liệu và phân tích, chạy dữ liệu, sơ bộ báo cáo khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018 (trước 20/11 chạy thử dữ liệu, lên khuôn báo cáo vào 1/12/2018).

- Trung tâm Nghiên cứu chương trình

+ Triển khai nghiên cứu Đề tài 2018 “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật” theo đúng tiến độ;

+  Thẩm định và hoàn thiện khung chương trình, quy trình phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm Nghiên cứu KN&CĐT

Dự kiến tổ chức 02 Hội thảo khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm ĐTBD

+ Tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tiếp tục tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở NCKH và cơ sở GDNN.

+ Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán chương trình đào tạo bồi dưỡng (dự kiến 28 lớp).

- Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Viện trình Viện trưởng;

+ Tiến hành các thủ tục để tiếp nhận 01 Tiễn sĩ về làm việc tại Viện.

+ Xem lại giao diện thiết kế website của Viện, đảm bảo tính kịp thời và nhất quán của các thông tin trên website ở phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, phục vụ cho việc trao đổi thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế;

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng ngày 05/11/2018. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ tư, 07 Tháng 11 2018
  • Bình luận
  • Đọc 106 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vàThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ