Thực hiện Quyết định số 853/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 06 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (QGGD&PTNL).

Phiên họp nhằm thảo luận, lấy ý kiến đề xuất của các chuyên gia về các vấn đề ưu tiên của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chuẩn bị nội dung cho phiên họp toàn thể năm 2017 của Hội đồng QGGD&PTNL và chương trình công tác giai đoạn 2017 - 2021.

Tham dự phiên họp về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có: TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Về phía đại biểu mời tham dự phiên họp gồm có:  TS. Trần Đình Châu, Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia và Phát triển nhân lực; PGS.TS. Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; PGS.TS. Dương Đức Lân, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; các thành viên của Tiểu ban và đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau phát biểu đề dẫn của TS. Nguyễn Hồng Minh Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận về những vấn đề đang đặt ra cho GDNN, để từ đó có những tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng QGGD&PTNL trong phát triển GDNN.

Qua kết quả trao đổi, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các thành viên của Tiểu ban tại phiên họp, Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thống nhất tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 4 nhóm vấn đề chính sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về GDNN

- Hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng chiến lược, chương trình, dự án phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030;

- Phân cấp mạnh quản lý nhà nước về GDNN cho các Bộ, ngành, địa phương; từng bước giảm sự can thiệp hành chính của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ sở GDNN; nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về GDNN các cấp;

- Hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo, người lao động qua đào tạo và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cụ thể như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đối với đội ngũ nhà giáo và những người tham gia đào tạo nghề nghiệp trong các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; có chính sách tôn vinh nhà giáo tiêu biểu; hoàn thiện chính sách về học phí, học bổng, trợ cấp, mở rộng đối tượng và nâng mức tín dụng học sinh, sinh viên để thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học GDNN, hỗ trợ người học thuộc các nhóm đối tượng chính sách và yếu thế, các ngành, nghề trọng điểm, đặc thù; xây dựng mức lương tối thiểu theo cấp trình độ đào tạo và các bậc trình độ kỹ năng nghề quốc gia; có chính sách ưu đãi về vay vốn hỗ trợ việc làm cho người học tốt nghiệp các cơ sở GDNN; hỗ trợ chi phí đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhóm đối tượng chính sách và yếu thế, các ngành, nghề trọng điểm, đặc thù;

- Đổi mới cơ cấu, phương thức cấp kinh phí và đầu tư ngân sách nhà nước cho GDNN; phấn đấu bố trí ngân sách cho GDNN chiếm tỷ trọng khoảng 20 - 22% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo và được ưu tiên phân bổ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn trung hạn và hàng năm; đổi mới cơ chế đầu tư, áp dụng chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước cho cơ sở GDNN không phân biệt hình thức sở hữu; chuyển cấp phát ngân sách cho các cơ sở GDNN sang phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trên cơ sở cạnh tranh về chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra, ưu tiên các cơ sở đạt chuẩn kiểm định chất lượng GDNN;

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, thuế, tín dụng nhằm khuyến khích, huy động doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia và phát triển GDNN. Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo nghề nghiệp do doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thực hiện hoặc góp vốn liên doanh, liên kết với các cơ sở GDNN thực hiện được hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư và chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, nâng cao tính tự chủ của các cơ sở GDNN

- Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội; nâng cao năng lực quản trị của các cơ sở GDNN;

- Các cơ sở GDNN được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo lộ trình tùy thuộc vào năng lực, ngành, nghề, địa phương;

- Triển khai đánh giá độc lập về chất lượng và hiệu quả đào tạo, công bố công khai kết quả đánh giá để nhà nước, người dân và xã hội giám sát.

- Quy định trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN trước cơ quan quản lý, xã hội và pháp luật; tăng cường vai trò của hội đồng trường; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở GDNN về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả kiểm định chất lượng, tỷ lệ người học có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp;

- Triển khai mô hình quản lý lấy người học làm trung tâm; các cơ sở GDNN có hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Thứ ba, gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững

- Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.

- Tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn về GDNN tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và người lao động; triển khai các mô hình khởi nghiệp cho người học GDNN. Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN và các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp; chú trọng gắn kết đào tạo với xuất khẩu lao động.

- Ban hành đầy đủ danh mục ngành, nghề liên quan tới an toàn, sức khỏe của người dân, cộng đồng và danh mục ngành, nghề phổ biến yêu cầu người lao động phải có văn bằng chứng chỉ theo các trình độ GDNN hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khi tham gia thị trường lao động.

- Triển khai đào tạo xanh đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các hoạt động GDNN.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp trong: xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển GDNN; xây dựng tiêu chuẩn nghề, các chuẩn có liên quan trong GDNN, chương trình đào tạo, tham gia quá trình đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người học tham gia các cuộc thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới; thí điểm thành lập các hội đồng kỹ năng ngành trong một số lĩnh vực ưu tiên; xây dựng mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực GDNN.

Thứ tư, thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông vào GDNN

Quy định tỷ lệ phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào GDNN hàng năm góp phân đáp ứng tốt hơn nhu cầu lao động của thị trường cũng như giảm tải cho hệ thống, giảm bớt lãng phí về thời gian và nguồn lực của người học và xã hội.

Ngoài 4 vấn đề nêu trên, các đại biểu cũng đã đề cập đến những vấn đề để tư vấn, đề xuất ở cấp Bộ trong phát triển GDNN.

Kết luận phiên họp TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh, GDNN phải phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nhân lực cho sự phát triển kinh tế đất nước. Để thực hiện được điều đó, cần phải đổi mới hơn nữa về quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách mở, thông thoáng, tạo động lực cho GDNN phát triển; tạo điều kiện để các cơ sở GDNN được tự chủ toàn diện; có chính sách phân luồng người học vào học GDNN. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; có cơ chế thực hiện chuẩn; gắn kết với doanh nghiệp. Thay mặt Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp, TS. Nguyễn Hồng Minh đã cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học cho những vấn đề phát triển GDNN, để tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới./.

 

Last modified on Thứ tư, 08 Tháng 11 2017
  • Bình luận
  • Đọc 519 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ