Thông báo Kết luận giao ban tháng 12 năm 2018 của Viện trưởng 

 

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN KHOA HỌC

    GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /VKHGDNN-TB

                                           Hà Nội, ngày  5  tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng

tại cuộc họp giao ban ngày 3/12/2018

Ngày 03/12/2018, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp giao ban tháng 12 năm 2018,  Đ/c Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Viện trưởng Phạm Xuân Thu và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe Văn phòng thông báo một số kết quả hoạt động của Viện trong tháng 11/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018, nghe các đơn vị báo cáo tiến độ các công việc, những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2018

Trong tháng 11, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ như: Phối hợp với GIZ thực hiện nghiên cứu nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ ban đầu cho việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tại các vùng kinh tế trọng điểm ở 3 địa phương Khánh Hòa, Quảng Ninh và Kiên Giang; nghiên cứu 06 Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và 02 Đề tài cấp Bộ năm 2018; triển khai thực hiện 04 chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động 2018; Phối kết hợp với GIZ và BIBB hoàn thiện báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017; Tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 3 bên giữa Viện Khoa học GDNN, Viện BIBB và GIZ trong giai đoạn mới.....

  1. Công tác tháng 12/2018

- Các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện;

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị, tổ nhóm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Phối kết hợp với GIZ hoàn thiện báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2017.

Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án: 

- Ban chủ nhiệm các đề tài đảm bảo hoàn thành đề tài đúng theo tiến độ phê duyệt;

- Thư ký Hội đồng Khoa học Viện rà soát lại ban chủ nhiệm và thư ký các đề tài;

- Ban chủ nhiệm các đề tài rà soát và báo cáo lại cho Lãnh đạo Viện xem đề tài nào cần gia hạn, đề tài nào không cần gia hạn. Trước 15/12 các chủ nhiệm phải có báo cáo theo mẫu việc gia hạn đề tài;

- Thư ký các đề tài có trách nhiệm báo cáo chủ nhiệm đề tài về tiến độ công việc, sản phẩm đề tài v.v…

- Tất cả các đơn vị hoàn tất thủ tục quyết toán trước 31/12/2018.

- Trung tâm Thông tin phân tích thống kê

+ Đối với chương trình xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tại các đặc khu,trong tháng 12 Trung tâm cần tổng hợp, báo cáo tóm tắt trình Lãnh đạo Tổng cục về các nhiệm vụ đã làm;

+ Hoàn thành báo cáo khảo sát thực địa nhu cầu lao động qua đào tạo GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2018;

- Trung tâm Nghiên cứu chương trình

+ Hoàn thành Đề tài 2018 “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật”;

+ Chủ động đề xuất báo cáo các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trước Lãnh đạo Viện.

- Trung tâm Nghiên cứu KN&CĐT

+ Hoàn thành Nghiên cứu đề xuất khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo đúng tiến độ;

+ Chiều ngày 4/12 báo cáo trước Lãnh đạo Viện về tiến độc thực hiện nghiên cứu Khung đảm bảo quốc gia tương thích với khung đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Trung tâm ĐTBD

+ Tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp tích hợp;

+ Thống nhất với Văn phòng về mẫu chứng chỉ của các lớp tích hợp;

+ Xây dựng, xin ý kiến và trình Viện trưởng ban hành Quy chế quản lý phôi bằng, chứng chỉ.

- Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

+ Cần chú ý hơn trong công tác duyệt đăng bài, phát hành tạp chí;

+ Chủ động rà soát các văn bản quy định về Thể lệ đăng bài, các quy định liên quan đến luật báo chí và đề xuất các nội dung liên quan đến việc thay đổi tên tạp chí.

- Trung tâm phân tích chính sách

+ Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học 2017- 2018 (Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp) được giao theo đúng kế hoạch.

- Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

+ Rà soát nghiên cứu bổ sung nhân sự cho Trung tâm Nghiên cứu kỹ năng và chuẩn đào tạo;

+ Rà soát lại Hội đồng khoa học Viện, đề xuất thành lập Hội đồng khoa học mới để thay thế cho phù hợp với thực tế.

+Dự kiến kế hoạch tổ chức các hội nghị đánh giá cán bộ cuối năm về chính quyền, đảng đoàn thể và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp  năm 2018 (Tổng kết kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng thực hiện  nhiệm vụ năm 2019);

+ Lập kế hoạch, đề xuất chương trình: Gặp mặt các công tác viên của Viện năm 2018;

+ Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán cuối năm.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc giao ban tháng ngày 03/12/2018. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, căn cứ kết luận này, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Viện nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Viện trưởng để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng thông báo tới các thành viên dự họp và các đơn vị thuộc Viện biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

                                        TL. VIỆN TRƯỞNG

                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

             Đã ký

 

                Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Last modified on Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
  • Bình luận
  • Đọc 572 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ