Quyết định số 415/QĐ-TCGDNN ngày 3/6/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của các phòng, Trung tâm thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Số:      /QĐ-TCGDNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

                Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Th­ương binh và Xã hội;

                Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Vị trí và chức năng

         1. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

         2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

         3. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

         Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

        1. Trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng  năm về giáo dục nghề nghiệp.

        2. Nghiên cứu cơ bản chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, hệ thống bảo đảm và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

        3. Nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp đào tạo, thiết bị và học liệu.  

        4. Nghiên cứu phát triển khung các trình độ; tiêu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn đào tạo, hệ thống đánh giá và công nhận kỹ năng nghề quốc gia.

        5. Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, quản lý và kiểm định chất lượng nghề nghiệp.

        6. Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề nghiệp.

        7. Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục nghề nghiệp.

        8. Điều tra, thống kê, phân tích và dự báo phục vụ nghiên cứu khoa học.

        9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp.

       10. Liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng ứng dụng khoa học và công nghệ trong giáo dục nghề nghiệ. Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm cho nhà giáo, người dạy tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

       11. Xuất bản và phát hành tạp chí, các ấn phẩm, thông tin, tư liệu về giáo dục nghề nghiệp.

       12. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

       13. Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

       14. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

       15. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định.

       16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

       Điều 3. Cơ cấu tổ chức

       1. Các đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tài chính - Kế toán;

c) Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và Chuẩn đào tạo;   

d) Trung tâm Nghiên cứu Chương trình;

đ) Trung tâm Thông tin - Thống kê;  

e) Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng;  

g) Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp.

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

      2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng điều hành hoạt động của Viện; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

b) Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

     3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Viện; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nộ bộ, quy chế sử dụng tài sản và các quy chế khác của Viện theo quy định; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

      Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 938/QĐ-TCGDNN ngày 29/11/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

      Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Nh­ư Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Quân(để b/c);

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Vụ TCCB Bộ;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục;

- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TR­ƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Minh
Last modified on Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020
  • Bình luận
  • Đọc 2687 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020