ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỞ, LINH HOẠT Ở VIỆT NAM

Ngô Phan Anh Tuấn – Khoa Quản lý giáo dục

Trường Cán bõ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt

Bài viết này nhằm đưa ra một sốkhái niệm, đặc trưng, cấu trúc và tính tất yếu của hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, cũng như xu hướng phát triển của nó trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra. Đánh giá một cách khái quát về thực trạng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp mở và linh hoạt ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Từ khóa: hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt

 Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt

1. Một số khái niệm có liên quan

 1. 1.1. Học tập mở và học tập linh hoạt:

* Học tập mở (Open learning): Thuật ngữ học tập mở mô tả một loạt các sắp xếp học tập và việc loại bỏ các rào cản trong việc tham giacũng như trách nhiệm người học trong việc xác định địa điểm, thời gianhọc tập, những gì họ cần học, cách họ học và cách họ được đánh giá(Scriven, 1991, tr.5).

* Học tập linh hoạt (Flexible learning):Học tập linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của người học mà không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian và cách thức chuyển giao nội dung học tập. Học tập linh hoạt được mở rộng ranh giới hoạt động tuyển sinh, tốc độ, phương thức phân phối, thời gian, địa điểm học tập và công nhận tốt nghiệp, làm cho việc cung cấp dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của những người học khác nhau. Một số cơ chế của học tập linh hoạt bao gồm mô đun hóa, tích lũy tín chỉ, công nhận kết quả học tập trước đây, học tập mở và học tập từ xa,…(Cooper, 1996, tr.7).(Hilary Perraton, 2000).

* Mối quan hệ giữa học tập mở, linh hoạt với một số hình thức học tập khác:

Trong hình 1 dưới đây mô tả mối quan hệ giữa học tập kết hợp với học tập linh hoạt, học tập điện tử và học tập trực tuyến theo quan điểm thị trường.

Xu hướng thị trường trong lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của giáo dục nghề nghiệp (GDNN)cho thấy người học ít quan tâm đến việc tập trung vào học tập trực tuyến và học tập điện tử hơn là học tập kết hợp/học tập linh hoạt. Học tập trực tuyến (internet và mạng nội bộ), CD-ROMS và các công nghệ khác liên quan đến việc truy cập các dịch vụ trực tuyến được cải thiện, điều chỉnh, dẫn đến kết quả học tập của HS/SV được cải thiện (John Mitchell, 1999, tr.20).

 1. 1.2. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt:

- Theo Wikipedia: “Giáo dục mở là giáo dục không đòi hỏi bằng cấp khi nhập học và được cung ứng chủ yếu theo cách học trực tuyến. Giáo dục mở mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo vốn được cung ứng qua các hệ thống giáo dục chính quy. Tính ngữ “mở” trong giáo dục mở nhằm nói tới việc dỡ bỏ các rào cản gây khó khăn cho người học về cơ hội cũng như về công nhận kết quả học tập tại cơ sở giáo dục”.

- Trong báo cáo “Mở cửa giáo dục: về một khung hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học” (năm 2016), giáo dục mở được quan niệm là một phương thức giáo dục, thường được thực hiện thông qua các công nghệ số. “Mục đích của nó là mở rộng sự tiếp cận và tham dự thành công cho mọi người bằng cách dỡ bỏ các rào cản, làm cho việc học nằm trong tầm tay, phong phú và tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Nó cung cấp nhiều cách thực dạy và học, tạo dựng và chia sẻ tri thức. Nó cùng đem lại nhiều con đường đến với giáo dục chính quy, không chính quy và kết nối cả hai”.Định nghĩa này hiện được chấp nhận rộng rãi bởi nó không chỉ cho biết thế nào là giáo dục mở mà còn chỉ ra mục đích của giáo dục mở.

- Từ những quan điểm trên có thể đưa ra khái niệm: “Hệ thống GDNN mở, linh hoạt là hệ thống GDNN tạo ra cơ hội phát triển chương trình đào tạo, tạo cơ hội học tập phù hợp cho mọi người học có nhu cầu, không phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp, địa vị xã hội, giới tính trong mọi thời gian khác nhau và không gian khác nhau. Nhờ đó, việc học tập của con người có điều kiện để thực hiện không ngừng suốt đời”.

 1. 2. Các đặc trưng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt

Theo Judith Caldar và Ann Mccollum, một khung học tập mở, linh hoạt bao gồm năm đặc điểm chính như sau:Đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân;Giúp HS/SV chịu trách nhiệm nhiều hơn trong học tập;Sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hơn; Chấp nhậncó sự khác biệt trong các hình thức học tập; Hỗ trợ phát triển và hỗ trợ nhân viên. (Judith Caldar - Ann Mccollum, 1998).

Theo nhiều nhà chiến lược giáo dục, hệ thống GDNN mở, linh hoạtcó những đặc điểm như sau:

- Tạo sự thuận tiện trong việc chuyển trường cũng như chuyển từ chương trình đào tạo này sang một chương trình đào tạo khác hoặc chuyển từ một chuyên ngành đào tạo này sang một chuyên ngành đào tạo khác. Nhờ vậy mọi người có thể dễ dàng theo học chương trình phù hợp nhất tùy thuộc vào sở thích và năng lực của từng cá nhân.

- Tạo ra một hệ thống ngân hàng mô-đun, tín chỉ có nhiệm vụ tích lũy các mô-đun, tín chỉ mà người học đạt được trong tiến trình học tập của mình.

        - Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận được các chương trình đào tạo của hệ thống GDNN.

-Tính mở và linh hoạt của hệ thống GDNN cùng với vai trò quan trọng của công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là hai đặc điểm cơ bản của nền giáo dục trong thời kỳ công nghệ 4.0.

 1. 3. Các yếu tố của hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt

Hệ thống GDNN mở, linh hoạt là một hệ thống khá phức tạp, nó được thể hiện dưới dạng bốn yếu tố chính là: Công nghệ (Technology), Phương pháp sư phạm (Pedagogy), Chiến lược thực hiện (Implementation)và Khung thể chế (Institution). Chúng ta có thể hình dung mối quan hệ giữa bốn yếu tố thông qua sơ đồ trong hình 2.

Kích thước của 04 hình khác nhau chỉ ra một cách tổng quát độ phức tạp và số lượng các yếu tố cấu thành của hệ thống. Cách tiếp cận phổ biến là từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Từ góc nhìn từ trên xuống, chúng ta nên bắt đầu với khung thể chế, tiếp đó là chiến lược thực hiện, sau đó phương pháp sư phạm, và cuối cùng là công nghệ; Để tiếp cận từ dưới lên, chúng ta nên bắt đầu với công nghệ và di chuyển qua các cấp độ ngày càng phức tạp hơn. Thông thường người ta lựa chọn cách tiếp cận từ trên xuống. (Betty callis jef moonen, 2002, tr.4).

  2. Khái quát thực trạng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt ở Việt Nam hiện nay

 1. 1.1. Về khung thể chế (Institution):

Quan điểm về phát triển hệ thống giáo dục nói chung, GDNN mở nói riêng đã được thể hiện trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật  Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động tự chủ của các cơ sở GDNN; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 về Quy định về đào tạo nghề thường xuyên… (Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, 2016).

 1. 1.2. Về chiến lược thực hiện (Implementation):

Cùng với tổ chức GDNN theo truyền thống (niên chế), Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng bổ sung thêm phương thức tổ chức đào tạo nghề mới là đào tạo nghề theo tích lũy mô-đun, tín chỉ. Phương thức này tạo ra sự khác biệt cơ bản so với phương thức đào tạo theo niên chế (truyền thống). Theo phương thức này, hệ thống GDNN sẽ là hệ thống mở, linh hoạt, đảm bảo liên thông thuận lợi giữa các cấp trình độ đào tạo trong cùng nghề hoặc với các nghề khác hoặc liên thông lên trình độ cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thời gian học nghề theo tích lũy mô-đun, tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo (Điều 33). Về hình thức GDNN bao gồm cả chính quy và thường xuyên.

Hướng tới Nhà nước sẽ “cho phép phát triển thị trường đào tạo trực tuyến, cho phép các cơ sở GDNN có đủ năng lực có thể cung cấp các chương trình, môn học, mô-đun trực tuyến cho HS/SV tại các trường hoặc cho người dân từ công nhân tới thanh niên có nhu cầu học tích lũy mô-đun trực tuyến”.

 1. 1.3. Về phương pháp sư phạm (Pedagogy):

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, người học có thể học theo hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn hoặc học từ xa để lấy chứng chỉ sơ cấp, bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng (Mục 1, 2 Chương 3); Về tuyển sinh, các trường được tự chủ xác định quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; được tuyển sinh nhiều lần trong năm; được xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp cả hai (Điều 32); Về chương trình, giáo trình, các trường được tự chủ trong việc xây dựng chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Nhà nước không ban hành chương trình khung. Cơ sở GDNN được lựa chọn chương trình của nước ngoài đã được kiểm định để giảng dạy; được lựa chọn giáo trình đã có làm giáo trình của trường mình (Điều 34, Điều 35); Về thi, xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp chỉ áp dụng cho đào tạo theo niên chế. Người học theo mô-đun, tín chỉ, sau khi tích lũy đủ mô-đun hoặc tín chỉ theo quy định thì được xét tốt nghiệp (không phải thi tốt nghiệp cuối khóa) (Điều 38).

 1. 1.4. Về công nghệ (Technology):

Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 31/10/2014, phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”. Với mục tiêu chung là: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, dạy và học nghề bằng các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin theo hướng số hóa, mô phỏng hóa các máy móc, thiết bị dạy nghề tạo sự thay đổi căn bản, toàn diện về quản lý, dạy và học nghề theo hướng hiện đại; tạo đột phá về chất lượng đào tạo góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập với khu vực và quốc tế”.Đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến về công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên và giảng viên;Đầu tư thiết bị đặc thù, phần mềm ứng dụng trong giảng dạy kiến thức và đào tạo kỹ năng nghề; trang bị đồng bộ về cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin cho các trường phát triển thành trường nghề chất lượng cao;Tập trung về hạ tầng cơ sở, phần mềm ứng dụng, các thiết bị công nghệ số hóa và mô phỏng, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu, trung tâm quản lý, điều hành tổng thể về GDNN; quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống lưu trữ dữ liệu, trung tâm quản lý, điều hành tổng thể về GDNN;Mua, chuyển giao, tiếp nhận và sử dụng các thiết bị, học liệu, phần mềm mô phỏng theo công nghệ tiên tiến cho các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế….

 1. Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt ở Việt Nam
 2. 1. Hoàn thiện thể chế của hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướngmở, linh hoạt, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

- Bổ sung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải phápphát triển hệ thống GDNN theo hướng mở và linh hoạt vào chiến lược phát triển GDNN.

- Bộ LĐTBXH cần tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị hoặc đề án về đẩy mạnh xây dựng hệ thống GDNN mở và linh hoạt theo tinh thần của Nghị quyết 29 và Điều 6 của Luật GDNN.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về GDNN. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống phục vụ công tác quản lý và điều hành lĩnh vực GDNN. Đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến; khuyến khích các cơ sở GDNN xây dựng phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa; hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo…

 1. 2. Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở GDNN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.         Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, từng bước giao tự chủ về tài chính cho các cơ sở GDNN, đây là bước quan trọng để xã hội hóa GDNN. Thực hiện lộ trình tự chủ đối với các cơ sở GDNN và có cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho GDNN; Triển khai một số nội dung hợp tác thực chất, hiệu quả với DN.

 1. 3.Đổi mới tổ chức đào tạo theo mô đun, tín chỉ và phát triển đào tạo trực tuyến

- Đổi mới tổ chức đào tạo theo mô-đun, tín chỉ và phát triển đào tạo trực tuyến sẽ là hướng đào tạo chủ yếu. Chương trình đào tạo phải được thiết kế linh hoạt, một mặt đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề.

- Áp dụng tiêu chuẩn mới của cuộc CMCN 4.0 vào chương trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, giảng dạy và chuyển giao công nghệ trong GDNN. Áp dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin trên nền tảng internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI,) trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ.

- Thay đổi phương pháp đào tạo trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng. Cùng với đó là sự đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra trong GDNN theo hướng đáp ứng năng lực làm việc và tính linh hoạt và sáng tạo của người học.

- Triển khai đào tạo thường xuyên theo hình thức vừa làm, vừa học, ưu tiên đào tạo lại nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 1. 4. Điều chỉnh hệ thống đào tạo giáo viên cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lývà giáo viên để phục vụ cho việc tổ chức thực hiện hệ thống GDNN mở và linh hoạt. Hiện nay hệ thống GDNN của Việt Nam đang đào tạo trên 400 ngành nghề khác nhau. Trong khi đó, các trường, khoa sư phạm kỹ thuật của cả nước mới chỉ đào tạo được giáo viên, giảng viên cho gần 40 nghề, số còn lại (khoảng 90%) không có nơi nào đào tạo. Một mặt khác, chất lượng đào tạo giáo viên, giảng viên cho hệ thống GDNN hiện nay không đảm bảo để giáo viên, giảng viên có thể dạy học theo năng lực thực hiện tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bởi vậy, cần điều chỉnh lạihệ thống đào tạo giáo viên , giảng viên cho hệ thống GDNN (Nguyễn Minh Đường, 2016).

 1. 5. Thiết lập mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp

- Các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo tiếp tục đổi mới theo hướng thực sự thiết thực, hiệu quả trên cơ sở bám sát và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động cả trong và ngoài nước, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Đặc biệt chú trọng hơn nữa giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp cho HS/SV.

- Hướng đến doanh nghiệp và cơ sở GDNN cùng thống nhất chương trình đào tạo, cùng tuyển sinh, cùng đào tạo và từ đó doanh nghiệp có đủ nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xu hướng sẽ chuyển từ chọn trường sang chọn nghề và chọn nơi làm việc sau đó mới chọn trường để học. Người học được doanh nghiệp chấp nhận sơ tuyển, sẽ theo học tại trường do doanh nghiệphợp tác đào tạo (Nguyễn Văn Lâm, 2017).

Nói đến GDNN mở, linh hoạt ta thường quan tâm đó chỉ là phương thức nhưng khi đã trở thành phổ biến thì nó giúp làm hiện thực hoá sâu sắc thêm các tính chất cao đẹp của nền giáo dục tiến bộ, đó là tính đại chúng, tính dân chủ, tính bình đẳng, tính xã hội, tính nhân đạo...Triết lý đào tạo gắn với việc làm, học để làm và học suốt đời của GDNN là những định hướng để đổi mới GDNN nhằm phát triển một đội ngũ nhân lực có chất lượng, đủ số lượng và đồng bộ về cơ cấu ngành nghề và trình độ để Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đồng thời để tạo thuận lợi cho người lao động có thể cần gì học nấy và học suốt đời. Tuy nhiên để thực hiện được triết lý này cần đổi mới toàn diện quản lý GDNN nước ta, từ quản lý các yếu tố đầu vào (Chương trình đào tạo, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài chính…) cho đến quản lý quá trình đào tạo (đào tạo theo từng công việc của nghề, theo mô-đun, tínchỉ,..) và quản lý đầu ra (đánh giá kết quả đào tạo theo chuẩn năng lực nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho HS/SV tốt nghiệp…)./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Minh Đường, (2016),Bàn về triết lý của Giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học dạy nghề số 36 tháng 9/2016, Hà Nội.

[2]Nguyễn Văn Lâm (2017), Giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp,Tạp chí Công Thương số 3, tháng 3/2017, Hà Nội.

[3]Nguyễn Hồng Minh (2017), Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam,Tạp chí Khoa học Dạy nghề số 40+41 tháng 1+2/2017, Hà Nội.

[4] Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 29/5/2012, phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020.

[5] Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 31/10/2014,  phê duyệt Đề án “Ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

[6] Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017, về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

[7]Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BiBB), và GIZ (2016), Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015, Hà Nội.

[8] A.W. (Tony) Bates (1995), Technology, E-learning and Distance Education Second edition, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016.

[9]Betty callis jef moonen (2002), Flexible learning in a digital world, experiences and expectations,2 Park Square, Milton Park, Abingdon, axon, OX14 4RN, 270 Madison Ave, New York NY 10016, published by Routledge Tr 1-6.

[10]Hilary Perraton (2000), Open and Distance Learning in the Developing World (2nd Edition), 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, published 2007 by Routledge.

[11]John Mitchell (1999), E-business and online learning converging in the ‘information age’Managed by the Flexible Learning Advisory Group on behalf of the Commonwealth, all states and territories in conjunction with ANTA.

[12]. Judith Caldar & Ann Mccollum (1998), Open and Flexible in vocational education and training 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, axon OX14 4RN711 Third Avenue, New York, NY 10017, published 2012 by Routledge

 • Bình luận
 • Đọc 1197 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020