Thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề tỉnh thời kỳ 2011-2020, Tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả khích lệ. Các kết đó đã và đang có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình cho giai đoạn 2021-2030, cần có những giải pháp phù hợp. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

 

I. Thực trạng

1.1. Mạng lưới

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại công văn số 205/BLĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có nội dung Tổ chức bàn giao chức năng quản lý nhà nuớc về Giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện công tác chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương bình và Xã hội.

Đến tháng 12/2018, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trong đó: có 04 trường Cao đẳng (02 trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh; 01 trường thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 trường ngoài công lập); 12 trường trung cấp (08 trường công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, 01 trường thuộc Bộ quốc phòng và 03 trường ngoài công lập); 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (01 Trung tâm công lập thuộc Hội Nông dân tỉnh và 04 trung tâm tư thục). Ngoài ra, còn có 29 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (gồm các trường đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp).

1.2. Công tác tuyển sinh

Công tác tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực trong các năm gần đây, chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện tỷ lệ học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm  sau khi tốt nghiệp đạt mức cao. (Như hình 1)

HÌnh 1: Tuyển sinh tại các cơ sở GDNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô tuyển sinh hàng năm 30.110 người, trong đó: Trình độ cao đẳng, mỗi năm quy mô tuyển sinh đào tạo là 4.305 người với 29 nghề đào tạo. Trình độ trung cấp, mỗi năm quy mô tuyển sinh đào tạo là 6.305 người với 33 nghề đào tạo. Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, mỗi năm quy mô tuyển sinh đào tạo là 19.500 người với 62 nghề đào tạo.

Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 121.670 người, trong đó tuyển sinh đào tạo cao đẳng nghề cho 6.698 người, đào tạo trung cấp nghề cho 13.151 người, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho 101.821 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2015  đạt 62%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47,58%

Ước giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh tuyển sinh 135.145 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2020  đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%.

Việc thực hiện nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối 2020 đạt 80% tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60% góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản về số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ nhân lực có sức khoẻ tốt, phát triển toàn diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, có tri thức và kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo

Tính đến tháng 8 năm 2019, Tổng số nhà giáo tại các cơ sở GDNN của Khánh Hòa có 1358 nhà giáo. Trong đó, giáo viên cao đẳng là 375, giáo viên trung cấp là 476, giáo viên sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 507. Giáo viên có trình độ Tiến sĩ có 3, Thạc sĩ là 152 ( chiếm 11,2% trên tổng số nhà giáo GDNN của tỉnh), Cử nhân/kỹ sư là 711 ( chiểm 52,4% trên tổng số nhà giáo GDNN của tỉnh) Hình 2.

HÌnh 2: Nhà giáo GDNN theo trình độ đào tạo và trình độ giảng dạy

 Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo của đơn vị mình, thực hiện xây dựng kế hoạch và cử giáo viên đi thực hành tại các Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình đào tạo bồi dưỡng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì thực hiện hàng năm, trong giai đoạn 2016-2018 UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí kinh phí của tỉnh thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau: 

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 100 cán bộ quản lý và giáo viên làm công tác quản lý các Trường Trung cấp;

- Đào tạo, bồi dưỡng 100 giáo viên ôn tập và thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho 43 nhà giáo và người dạy nghề cho lao động nông thôn.

-  Phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức bồi dưỡng giáo viên nguồn nghề nuôi trồng thủy sản.

- Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức lớp tập huấn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 cho 45 cán bộ quản lý.

Qua các lớp đào tạo bồi dưỡng nói trên, đội ngũ nhà giáo GDNN đã đáp ứng được yêu cầu phát triển GDNN của Tỉnh 

1.4. Phát triển Chương trình, giáo trình đào tạo

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2016-2020 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động thực hiện xây dựng chương trình đào tạo của đơn vị mình, Tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh thực hiện biên soạn chương trình các Môn học/Mô đun của 24 nghề trình độ cao đẳng, 35 nghề đào tạo trình độ trung cấp.

Từ năm 2017 đã thực hiện liên kết đào tạo thí điểm cao đẳng Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) theo chương trình của Australia tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Năm 2019 triển khai thực hiện tổ chức đào tạo 02 nghề Công nghệ ô tô và Điện công nghiệp theo chương trình của Cộng hòa liên ban Đức.

1.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có 374 giảng đường, phòng học lý thuyết; 283 Xưởng thực tập, thực hành và phòng thí nghiệm; 32 thư viện; trong đó các trường Cao đẳng có tổng diện tích đất sử dụng là 26 ha, diện tích sàn xây dựng 78.416 m2; 83 giảng đường, phòng học lý thuyết; 110 xưởng thực tập, thực hành, phòng thí nghiệm. Các trường Trung cấp có tổng diện tích đất sử dụng là 29 ha, diện tích sàn xây dựng 127.799 m2; 84 giảng đường, phòng học lý thuyết; 78 xưởng thực tập, thực hành, phòng thí nghiệm. Các Trung tâm dạy nghề có tổng diện tích đất sử dụng là 12 ha, diện tích sàn xây dựng 83.090 m2; 25 giảng đường, phòng học lý thuyết; 11 Xưởng thực tập, thực hành, phòng thí nghiệm.

Năm 2018 tỉnh mới khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang trên diện tích đất 7,4 ha; Diện tích sàn xây dựng phục vụ công tác nghiệp vụ văn phòng:1.456,3 m2, diện tích phục cho học tập: 6.929,85 m2, diện tích xưởng thực hành: 4.347 m2, diện tích phục vụ ký túc xá 1.882,2 m2.

Trong số 08 trường Trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 04 trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong giai đoạn 2007 đến 2012. Thiết bị đào tạo của các trường cao đẳng và trung cấp công lập được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm, an toàn lao động và dạy nghề trong giai đoạn 2011-2015 và tiếp tục được đầu tư trong giai đoạn 2016 -2018 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất đào tạo của các đơn vị.

- Giai đoạn 2011 – 2015, đã thực hiện đầu tư các nghề trọng điểm theo Quyết định số 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/7/2011 và Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 tại trường cao đẳng nghề Nha Trang và các trường Trung cấp nghề công lập; -Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho 02 trung tâm dạy nghề công lập Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và 5 trường trung cấp nghề công lập từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Giai đoạn 2016-2020, ttỉnh Khánh Hòa có 03 trường Cao đẳng và 07 trung cấp được phê duyệt ngành, nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội với 09 nghề cấp độ Quốc tế, 08 nghề cấp độ ASEAN, 17 nghề cấp độ quốc gia. Có 01 trường Cao đẳng được phê duyệt là trường chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Khánh Hòa được giao thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án với nội dung: hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo cho các trường cao đẳng và trung cấp trực thuộc tỉnh.

1.6. Công tác gắn kết với Thị trường lao động và Doanh nghiệp

Năm 2016 và năm 2017 tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện 02 đợt khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cung cấp kết quả khảo sát đến tất cả các Sở, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để phục vụ công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, truyền thông về các chủ trương, chính sách của nhà nước, của tỉnh, của ngành về việc làm, thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Qua thông tin được cung cấp từ Bản tin Thị trường lao động hàng tháng của Trung tâm Dịch vụ việc làm và kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của Doanh nghiệp các năm 2016, 2017; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và Xã hội.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo ở các nội dung: Tổ chức thực tập cho học sinh, sinh viên; Đặt hàng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên; Doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá học sinh tốt nghiệp.

II. Một số hạn chế và giải pháp khắc phục

2.1 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác đào tạo nghề tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 đến nay vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

- Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh theo yêu cầu cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế và nhu cầu của thị trường lao động; tuy nhiên đối với lĩnh vực du lịch do tốc độ phát triển đột biến, hiện nay công tác tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho lĩnh vực này còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch của địa phương.

- Công tác thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hiện nay chưa có hướng dẫn các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Gắn kết với Thị trường lao động và Doanh nghiệp chưa thường xuyên.

2.2. Giải pháp

Đề khắc phục các hạn chế trên, tác giả đề xuất một số giải pháp:

- Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu làm việc và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động.

- Thực hiện các cơ chế, chính sách, khuyến khích nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phát huy vai trò của các đơn vị sử dụng lao động, người sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Chú trọng phát triển tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện tự chủ một phần, tiến tới tự chủ toàn diện; chuyển đổi hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạch toán như doanh nghiệp; kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính, tổ chức nhân sự và thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo những ngành, nghề có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.

- Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân và các đơn vị khác tham gia đào tạo nghề, hướng dẫn hỗ trợ và chuẩn hóa đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho các doanh nghiệp đang thực hiện tự đào tạo.

- Mở rộng quy mô đào tạo theo hướng xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực cho công tác giáo dục nghề nghiệp trong đó Nhà nước giữa vai trò chủ đạo. Liên kết và sử dụng năng lực của các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp… trên địa bàn toàn tỉnh cho mục tiêu chung nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nghề.

  Phan Thị Hằng và nhóm nghiên cứu NIVT

 

Last modified on Thứ tư, 04 Tháng 12 2019
  • Bình luận
  • Đọc 376 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020