Malaysia là một trong những thành viên ASEAN sớm nhất xây dựng khung trình quốc gia (MQF) trong khi các nước khác vẫn đang trong quá trình triển khai NQF hoặc chỉ mới thực hiện gần đây. Năm 2017, Malaysia đã ban hành MQF phiên bản 2 được sửa đổi từ phiên bản năm 2007. Bài viết trình bày tổng quan về hệ thống GDNN và MQF phiên bản năm 2017.

 1. Tổng quan hệ thống GDNN Malaysia

Ở cấp sau trung học, có nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ GDNN: các bộ và các cơ quan của bộ, trường đại học, trung tâm phát triển kỹ năng nhà nước và các tổ chức tư nhân. Tổng cộng có 525 cơ sở đào tạo công lập hoạt động dưới sự quản lý của 7 bộ: Bộ Nhân sự (MoHR), Bộ Giáo dục Đại học (MoHE), Bộ Thanh niên và Thể thao (MoYS), Bộ Phát triển Nông thôn và Khu vực (MoRRD), Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp dựa trên nông nghiệp (MoA), Bộ Công trình (MoW) và Bộ Quốc phòng (MINDEF). Ngoài ra có 813 tổ chức tư nhân được đăng ký với Cục Phát triển Kỹ năng (DSD) cùng với 12 trung tâm phát triển kỹ năng nhà nước. Các trung tâm này cung cấp các chương trình TVET với chất lượng và tiêu chuẩn khác nhau. Mạng lưới Đại học Kỹ thuật Malaysia (MTUN) cũng cung cấp bằng cấp về GDNN. Các thành viên của mạng lưới là bốn trường đại học công lập: Đại học Malaysia Perlis, Đại học Malaysia Pahang, Đại học Kỹ thuật Malaysia Melaka và Đại học Tun Hussein Onn của Malaysia. Đại học Kuala Lumpur (UniKL) và Viện Đức-Malaysia (GMI) cũng cung cấp các chương trình TVET tư nhân trong giáo dục đại học.

 1. Hệ thống chứng nhận kỹ năng

Hệ thống chứng nhận kỹ năng Malaysia (Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia), thuộc DSD, được sử dụng để chỉ định những người đánh giá các chương trình TVET. Đây là một hệ thống chứng nhận dựa trên kỹ năng và công việc với năm cấp độ:

- Bậc 1: Chứng chỉ kỹ năng Malaysia bậc 1 (SKM 1)

- Bậc 2: Chứng chỉ kỹ năng Malaysia bậc 2 (SKM 2)

- Bậc 3: Chứng chỉ kỹ năng Malaysia bậc 3 (SKM 3)

- Bậc 4: Bằng Kỹ năng Malaysia (DKM)

 • Cấp độ 5: Bằng kỹ năng nâng cao Malaysia (DLKM)

Người học nhận được một chứng chỉ kỹ năng của Malaysia nếu họ đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (NOSS), được quy định bởi DSD. Các tiêu chí và tiêu chuẩn của Hệ thống chứng nhận kỹ năng Malaysia được liên kết với trình độ chuyên môn cao hơn để cho phép các cá nhân có thể tiếp tục học tập để đạt các bậc kỹ năng cao hơn, chẳng hạn tiến bộ từ cấp độ bán kỹ năng sang lành nghề, sau đó đến giám sát, điều hành và quản lý. Hệ thống này được liên kết với Khung trình độ Malaysia năm 2007, cung cấp khung tín chỉ tương đương và liên thông giữa ngành giáo dục và đào tạo nghề và ngành giáo dục đại học.

 1. Hệ thống bảo đảm chất lượng Malaysia

Hệ thống bảo đảm chất lượng ở Malaysia liên quan đến bốn thành phần. Thành phần phần đầu tiên là Khung trình độ của Malaysia (MQF), là tiêu chuẩn bao quát xác định hệ thống trình độ ở Malaysia. Thành phần phần thứ hai là các tiêu chuẩn khác nhau trong giáo dục đại học và đào tạo cung cấp điểm chuẩn hoạt động, nắm bắt các hoàn cảnh và định hướng học tập khác nhau trong hệ thống quốc gia. Thành phần thứ ba là việc thực hiện kiểm toán và đánh giá để đảm bảo chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Thành phần thứ tư là tiêu chuẩn tham chiếu nơi các kết quả QA có thể được các bên khác nhau trong và ngoài nước sử dụng cho các mục đích liên quan khác nhau.

Các hoạt động của tất cả các thành phần này được liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau, yêu cầu chúng được thường xuyên kết nối với các chính sách và chương trình nghị sự quan trọng của quốc gia cũng như quốc tế. Các hoạt động của nó cũng đòi hỏi sự tham gia của các bên chủ chốt khác nhau như các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia bảo đảm chất lượng, chuyên gia trong ngành, ngành công nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo.

Bảo đảm chất lượng dựa trên MQF cho phép Malaysia tạo ra một hệ thống trình độ quốc gia được hiểu rõ và đáng tin cậy bởi các bên trong và ngoài nước.

Hệ thống giáo dục Malaysia có hai cơ quan kiểm định: DSD, cơ quan cấp phát chứng nhận kỹ năng và Cơ quan trình độ Malaysia (MQA), cơ quan cấp chứng nhận cho GDNN và ngành học thuật. Cả hai đều liên kết đến Khung trình độ Malaysia (MQF) để đảm bảo các bằng cấp được công nhận.

Nhìn chung, cơ quan trình độ Malaysia đảm bảo các chương trình thông qua hai quy trình riêng biệt:

 • Kiểm định một phần, xác định xem một chương trình có đáp ứng các yêu cầu chất lượng tối thiểu để được công nhận hoàn toàn hay không.
 • Kiểm định toàn phần, xác định xem việc giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của chương trình do nhà cung cấp giáo dục đại học (HEP) cung cấp có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ MQF hay không.
 1. Khung trình độ quốc gia Malaysia

Malaysia là một trong những thành viên ASEAN sớm nhất xây dựng khung trình quốc gia (MQF) trong khi các nước khác vẫn đang trong quá trình triển khai NQF hoặc chỉ mới thực hiện gần đây.

MQF là tuyên bố của Malaysia về trình độ và chất lượng của họ liên quan đến hệ thống giáo dục. MQF được công bố lần đầu tiên vào năm 2007 và triển khai năm 2011. Sau 7 năm thực hiện, Cơ quan trình độ Malaysia (MQA) đã sửa đổi MQF để đảm bảo mức độ phù hợp/tính thời đại để tương thích với sự năng động của hệ thống giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Phiên bản sửa đổi, MQF 2nd Edition được phê chuẩn bởi Cuộc họp Hội đồng MQA vào tháng 12 năm 2017.

MQF là một công cụ quốc gia, phát triển và phân loại trình độ dựa trên bộ tiêu chí được thống nhất toàn quốc và đạt chuẩn quốc tế, và làm rõ các bậc đào tạo, chuẩn đầu ra và hệ thống tín chỉ dựa trên khối lượng học tập của sinh viên. Các tiêu chí này được chấp nhận và sử dụng cho tất cả các văn bằng được trao bởi các cơ sở đào tạo.

Mục tiêu của MQF nhằm:

i. đảm bảo tiêu chuẩn trình độ và củng cố chính sách về đảm bảo chất lượng;

ii. tăng cường tính chính xác hoặc tính nhất quán của thuật ngữ trình độ;

iii. cung cấp các cơ chế cho sự phát triển hoặc liên kết giữa các trình độ, bao gồm cả các trình độ có bằng cấp và không bằng cấp;

iv. khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà cung cấp giáo dục đại học khu vực công và tư nhân và các nhà cung cấp đào tạo kỹ năng;

v. khuyến khích sự tương đương về giá trị của các bằng cấp học thuật, chuyên nghiệp, kỹ thuật, dạy nghề và kỹ năng;

vi. thiết lập một hệ thống tín chỉ để tạo điều kiện tích lũy và chuyển giao tín chỉ được chấp nhận trong và ngoài Malaysia;

vii. cung cấp thông tin công khai rõ ràng và dễ tiếp cận về các chương trình hoặc trình độ trong giáo dục đại học;

viii. thúc đẩy thể hiện trình độ trong các hình thức tạo điều kiện cho bất kỳ người nào đánh giá, bao gồm các cơ quan chính phủ, nhà cung cấp giáo dục đại học, sinh viên, giáo viên, cơ quan kiểm định và công nhận chất lượng, cơ quan chuyên môn, cơ quan kiểm tra và sử dụng lao động; và

ix. liên kết với hệ thống trình độ của các nước khác.

Đặc trưng cơ bản của MQF gồm:

Phiên bản thứ 2 của MQF vẫn là một khung bao quát cho tất cả các trình độ từ các lĩnh vực khác nhau dựa trên và duy trì cấu trúc của khung trước đó. Các đặc trưng cơ bản của khung bao gồm:

 i. Là một khung trình độ thống nhất và duy nhất công nhận các lộ trình tiến bộ về trình độ cụ thể là các lĩnh vực học thuật và GDNN và đóng vai trò như một công cụ để thông báo cho người học, người sử dụng lao động và xã hội về việc học tập đã đạt được.

ii. Duy trì tám bậc trình độ với một tiêu đề trình độ duy nhất (danh pháp) cho mỗi bậc.

iii. Thiết lập các mô tả chuẩn đầu ra chung cho từng bậc, áp dụng cho trình độ học thuật và trình độ GDNN được mô tả trong bối cảnh nghiên cứu và/hoặc làm việc.

iv. Cung cấp sự linh hoạt và tùy chọn học tập cho các trình độ cụ thể, ví dụ chương trình cử nhân có thể có định hướng học tập và chuyên môn chung.

v. Cung cấp một hệ thống xếp hạng tín chỉ xác định khối lượng học tập tối thiểu ở mỗi bậc và được hỗ trợ bởi các chính sách miễn/chuyển đổi tín chỉ.

vi. Cung cấp sự gắn kết tốt hơn trong các lĩnh vực học thuật và GDNN, cải thiện hiệu quả về liên thông, lộ trình học tập và hỗ trợ học tập suốt đời để người học tiến bộ thông qua mối liên kết rõ ràng giữa trình độ và các cập độ và với sự cộng tác tốt hơn giữa các cơ sở và ngành khác nhau.

vii. Hỗ trợ các sáng kiến ​​hướng tới mở rộng tiếp cận và tiến bộ trong học tập suốt đời với việc học linh hoạt và Chứng nhận học tập kinh nghiệm trước đó (APEL) hoặc công nhận kết quả học tập trước cho người lao động và hỗ trợ các quy định về chứng nhận thay thế cho nghề nghiệp và việc làm cũng như giáo dục nâng cao; cung cấp đánh giá tương đương cho các chứng chỉ năng lực chuyên nghiệp và kỹ năng.

viii. Hỗ trợ chuyển đổi chương trình giảng dạy có tính đến các quan điểm toàn cầu và yêu cầu thị trường lao động.

ix Nhằm cải thiện khả năng di chuyển của người học, tính di động của trình độ và tín chỉ, đảm bảo tính tương đương và thúc đẩy sự công nhận trình độ của Malaysia ở cấp quốc gia và quốc tế, và được tham chiếu và phù hợp với khung trình độ khu vực.

x. Tiếp tục chứng minh cơ sở cho việc phát triển tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và hệ thống kiểm định để đảm bảo chất lượng học tập, xây dựng niềm tin và sự tự tin, và hỗ trợ công nhận.

xi. Điều bắt buộc là phiên bản thứ 2 của MQF hoạt động như một khung tích hợp toàn diện duy nhất cho các ngành và cơ sở khác nhau và áp dụng cho tất cả các trình độ được đào tạo tại Malaysia. Nó phải là một công cụ năng động phát triển theo các thay đổi ưu tiên và quốc gia để cải thiện hệ thống giáo dục và đào tạo đại học.

Các lĩnh vực và trình độ

Phiên bản đầu tiên của MQF đã xác định ba lĩnh vực chủ yếu là học thuật, GDNN (chủ yếu là các trường Cao đẳng Bách nghệ và Cộng đồng do Bộ Giáo dục Đại học quy định) và kỹ năng (trung tâm đào tạo thuộc Bộ Nhân sự).

Với Kế hoạch phát triển Malaysia lần thứ 11 (2015-2020), phạm vi của MQF đề cập đến các loại trình độ từ hai lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực học thuật và GDNN. MQF là một khung thống nhất và duy nhất của tất cả các trình độ ở Malaysia, mô tả các bậc trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra chung, mô tả cấp độ, tín chỉ và tiêu đề trình độ duy nhất cho mỗi bậc trình độ được áp dụng trong cả hai loại bằng cấp học thuật và TVET.

MQF duy trì tám bậc. Đó là các Chứng chỉ (Cấp 1-3), Văn bằng và Chứng chỉ cao đẳng (Cấp 4-5) và bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ (Cấp 6, 7 và 8). Bằng sau tiến sĩ không được bao gồm trong Khung.

Mỗi bậc trình độ trong MQF được cung cấp với một tuyên bố mô tả chung theo thuật ngữ, trong đó mô tả thành tích học tập ở một cấp độ cụ thể. Các mô tả bậc trình độ xác định kiến thức, khả năng và/hoặc năng lực của người học về việc hoàn thành thành công các chương trình học tập trong bối cảnh làm việc và học tập.

Các mô tả bậc trình độ được phân biệt với nhau về:

i. độ sâu, độ phức tạp và tính toàn diện về kiến thức;

ii. kỹ năng nhận thức;

iii. ứng dụng các kỹ năng chức năng cũng như độ rộng và sự tinh vi trong thực hành;

iv. kĩ năng cá nhân;

v. đạo đức và sự chuyên nghiệp; và

vi. phạm vi và độ phức tạp của ứng dụng, và trách nhiệm.

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra là những tuyên bố về những gì học sinh nên biết, hiểu và có thể làm khi hoàn thành thành công một giai đoạn học tập dể đạt được một trình độ hoặc một phần của một trình độ. Chuẩn đầu ra chung nhằm cung cấp một khuôn khổ để giảm khoảng cách giữa thế giới giáo dục, công việc, công dân toàn cầu có trách nhiệm và tiếp tục hài hòa/tích hợp các hệ thống. Điều này được chứng minh bằng các kỹ năng và kiến thức của người học để thực hiện thành công trong các bối cảnh chuyên môn, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Các bậc trình độ

Số tín chỉ tối thiểu

Ngành học thuật

GDNN

8

Không đánh giá tín chỉ

 

80

Tiến sĩ định hướng nghiên cứu

Tiến sĩ học theo phương thức kết hợp và tín chỉ

 

7

Không đánh giá tín chỉ

 

40

 

 

30

20

Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Thạc sĩ học theo phương thức kết hợp và tín chỉ

Bằng cao học

Chứng chỉ cao học

 

6

120

66

36

Bằng cử nhân

Bằng tốt nghiệp

Chứng chỉ tốt nghiệp

 

5

40

Bằng cao đẳng

5

4

90

Bằng

4

3

60

Chứng chỉ

3

2

30

Chứng chỉ

2

1

15

Chứng chỉ

1

Hình 1: Khung trình độ Malaysia (phiên bản 2)

Kinh nghiệm phát triển và triển khai Khung trình độ Malaysia cho thấy Khung trình độ quốc gia không phải là một thiết chế cố định, không thể thay đổi đồng thể hiện sự cần thiết của việc rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo tính phù hợp của khung trình độ quốc gia với sự phát triển giáo dục – đào tạo trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hướng đến xã hội học tập suốt đời.

Lê Thị Thảo

Tài liệu tham khảo

1.MQA(2017),Malaysian,Qualifications,Framework2ndedition https://www.mqa.gov.my/pv4/document/mqf/2019/Oct/updated%20MQF%20Ed%202%2024102019.pdf

2. UNESCO (2013), Linking recognition practices and national qualifications framework

3. UNESCO 2017), Towards quality assurance of Technical and vocational training

Last modified on Thứ tư, 25 Tháng 3 2020
 • Bình luận
 • Đọc 3823 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020