Khung trình độ quốc gia Niu Di Lân (NZQF) là một trong những khung trình độ đầu tiên trên thế giới. Sau này nhiều nước khác học hỏi kinh nghiệm xây dựng và triển khai khung trình độ quốc gia của mình. Bài viết trình bày một số nét cơ bản của NZQF và ý nghĩa của nó đối với việc hỗ trợ học tập suốt đời cho người dân.

 

  1. Giới thiệu Khung trình độ quốc gia Niu Di Lân

NZQF được quản lý bởi Cơ quan Trình độ Niu Di Lân (NZQA), theo mục 246A của Đạo luật Giáo dục 1989, NZQA chịu trách nhiệm:

a. thiết lập các tiêu chuẩn cho trình độ giáo dục phổ thông và giáo dục đại học;

b. duy trì các cơ chế để công nhận việc học (ví dụ, sự công nhận học tập thông qua trình độ đạt được và các tiêu chuẩn đạt được);

c. duy trì khung trình độ và Danh mục Tiêu chuẩn Đánh giá;

d. đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục trung học và đại học có các quy trình đánh giá và kiểm duyệt công bằng, bình đẳng, nhất quán và tuân thủ các tiêu chuẩn thích hợp; và

e. đảm bảo rằng trình độ giáo dục sau trung học và dạy nghề có thể so sánh quốc tế.

NZQF bao gồm các thông tin chính xác về tất cả các trình độ được đảm bảo chất lượng, bao gồm trình độ từ trung học cơ sở đến giáo dục đại học, và bao gồm tất cả các trình độ dành cho sinh viên quốc tế. NZQF cung cấp thông tin về kiến thức và kinh nghiệm mà một người có thể mong đợi có được ở một trình độ cụ thể, và về những cơ hội giáo dục và/hoặc việc làm tiếp theo mà trình độ chuyên môn dẫn đến.

NZQF được thiết kế để tối ưu hóa việc công nhận thành tích giáo dục và đóng góp cho thành công về kinh tế, xã hội và văn hóa của Niu Di Lân. Cụ thể, NZQF:

- mô tả các kỹ năng, kiến thức và thuộc tính mà một sinh viên tốt nghiệp có được thông qua việc hoàn thành trình độ;

- quy định mô tả cấp độ, loại trình độ và định nghĩa;

- yêu cầu phát triển các trình độ tích hợp và mạch lạc;

- cho phép và hỗ trợ cung cấp các lộ trình giáo dục chất lượng cao;

- tăng cường sự tự tin về chất lượng và khả năng so sánh nội bộ của bằng cấp New Zealand;

- góp phần phát triển văn hóa Māori bằng cách công nhận và phát triển Mātauranga Māori (kiến thức truyền thống của người Maori); và

- đại diện cho giá trị đồng tiền, là bền vững và mạnh mẽ.

Các nguyên tắc sau đây làm nền tảng cho việc thiết kế trình độ:

Dựa trên nhu cầu

Sự hữu ích, phù hợp và giá trị của trình độ dựa trên mối quan hệ của nó với lực lượng lao động và nhu cầu kỹ năng của các cá nhân, nhóm người học, người sử dụng lao động, ngành công nghiệp và cộng đồng. Trình độ chuyên môn thừa nhận nguyện vọng văn hóa và xã hội của người Mäori, Pasifika và/hoặc các cộng đồng được xác định khác, khi thích hợp.

Tập trung vào kết quả

Mô tả rõ ràng về kết quả làm cho mục đích của trình độ minh bạch, cho phép so sánh với các trình độ khác (cả trong nước và quốc tế) và tăng tính di động của trình độ chuyên môn quốc tế. Kết quả rõ ràng làm rõ những gì sinh viên tốt nghiệp có thể làm, được và biết để hoàn thành 1 trình độ. Kết quả rõ ràng cũng chỉ ra con đường đến giáo dục, việc làm và / hoặc đóng góp cho cộng đồng của họ. Đảm bảo chất lượng đánh giá nhấn mạnh việc đạt được kết quả phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của các bên liên quan quan trọng, đặc biệt là người học.

Linh hoạt

Bằng cấp có thể đạt được trong các môi trường khác nhau bao gồm các cơ sở giáo dục và nơi làm việc. Có các chương trình học tập và đào tạo công nghiệp cho phép người học đạt được các bằng cấp theo cách phù hợp nhất với nhu cầu và nguyện vọng giáo dục, công việc hoặc văn hóa của họ. Điều này có thể bao gồm đào tạo chính quy hay không chính quy.

Sự tin tưởng và trách nhiệm

Các trình độ được phát triển trong sự hợp tác với một loạt các bên liên quan trong một môi trường tin cậy lẫn nhau và trách nhiệm. Mối quan hệ giữa các bên này dựa trên cơ sở giao tiếp và hợp tác tốt, chẳng hạn mối quan hệ giữa các cơ quan chính phủ và các cơ sở giáo dục đại học. Các bên có thể dựa vào tính toàn vẹn của các quy trình được sử dụng và thông tin được cung cấp.

Bậc

Loại trình độ

10

Tiến sĩ

9

Thạc sĩ

8

Bằng & chứng chỉ Sau đại học

Bằng Cử nhân danh dự

7

Bằng cử nhân

Bằng và chứng chỉ tốt nghiệp

 

 

6

5

Bằng

 

 

4

Chứng chỉ

 

3

2

1

 Hình 1: Cấu trúc khung trình độ quốc gia Niu Di Lân

NZQF bao gồm mười bậc trình độ. Mỗi bậc phản ánh sự phức tạp của việc học, với cấp 1 là ít phức tạp nhất và cấp 10 là phức tạp nhất (từ chứng chỉ bậc1 đến bậc 10 tiến sĩ). Mỗi trình độ được xác định bởi loại trình độ, chuẩn đầu ra liên quan và giá trị tín chỉ cho bậc trình độ đó.

Tại trường trung học, người học học tập để đạt NCEA (Chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia), bao gồm các cấp độ 1 đến 3 của NZQF.

Sau khi học xong trung học, học sinh muốn tiếp tục học có thể chọn vào học đại học, các trường bách nghệ, cơ sở đào tạo tư nhân, tổ chức đào tạo công nghiệp... Học sinh có thể cần phải học xong trung học để học ở cấp độ này.

Các trình độ được thiết kế để xác định các kỹ năng, kiến ​​thức và thuộc tính nền tảng mà sinh viên tốt nghiệp cần để đảm trách nhiều vai trò trong nhiều bối cảnh khác nhau. Tất cả các trình độ được liệt kê trong NZQF bao gồm các tuyên bố về kết quả mô tả kiến thức, kỹ năng và thuộc tính của một sinh viên tốt nghiệp. Tất cả các trình độ trong NZQF đều có giá trị tín chỉ liên quan đến số lượng học tập theo yêu cầu của bậc trình độ. Một tín chỉ tương đương với mười giờ học tập. Khi xác định số lượng học tập theo yêu cầu của một trình độ chuyên môn, một nhà phát triển trình độ ước tính sẽ mất bao lâu để một người đạt được kết quả đã nêu trong bối cảnh được chỉ định và chứng minh thành tích đó thông qua đánh giá.

  1. Khung trình độ quốc gia với việc hỗ trợ học tập suốt đời

NZQF cung cấp nền tảng cho chính sách học tập suốt đời bởi vì nó cho phép sự linh hoạt trong quá trình học tập. Trước hết, trình độ có thể đạt được trong các môi trường khác nhau bao gồm các cơ sở giáo dục và nơi làm việc. Điều này cho phép người học đạt được nó theo những cách phù hợp nhất với nhu cầu và nguyện vọng về giáo dục, công việc hoặc văn hóa của họ. Bên cạnh đó, việc học có thể diễn ra ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời con người, có thể học toàn thời gian hay bán thời gian và qua nhiều phương thức khác nhau như học tại nơi làm việc, tại các cơ sở giáo dục, học trực tuyến, học từ xa hay học kết hợp… NZQF không giới hạn cách thức hay nơi chốn mà mọi người có thể học tập.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tuân thủ chính sách công nhận tín chỉ đã được ghi nhận và có các sắp xếp hành chính và thực tiễn của mình để công nhận kết quả đào tạo trước đó (RPL) và chuyển đổi tín chỉ. Vì thế, chính sách công nhận và chuyển đổi tín chỉ liên quan đến cá nhân người học, tổ chức sử dụng lao động, các cơ quan công nghiệp và chuyên môn và các cơ sở giáo dục. Một số viện công nghệ và bách khoa ở Niu Di Lân đã được chỉ định là Trung tâm Đánh giá Kết quả Học tập trước đó.

Các nhà phát triển trình độ phải đáp ứng các yêu cầu niêm yết trước khi NZQA phê duyệt một trình độ mới. Mục đích của các yêu cầu là để đảm bảo chất lượng trình độ. Nó cũng cho phép so sánh trình độ chuyên môn và mọi người đưa ra lựa chọn sáng suốt về lộ trình đào tạo mà họ có thể đi theo. Các yêu cầu niêm yết chung bao gồm sáu thành phần: định nghĩa trình độ; loại và bậc trình độ; tuyên bố kết quả; giá trị tín chỉ; phân loại lĩnh vực và tình trạng trình độ.

Các nguyên tắc sau đây được áp dụng trên các lĩnh vực giáo dục để ghi nhận việc học và chuyển đổi tín chỉ trước đó:

- Trình độ và thiết kế chương trình và khóa học nên thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ;

- Trọng tâm chính của các quyết định chuyển đổi tín chỉ nên dựa trên lợi ích cho người học và hỗ trợ các lộ trình học tập hiệu quả;

- Tính minh bạch của quyết định chuyển đổi và công nhận tín chỉ trên toàn hệ thống giáo dục là một yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia liên tục của người học vào giáo dục và đào tạo;

- Việc chuyển đổi và công nhận tín chỉ phải được thực hiện trên các nền văn hóa và biên giới quốc gia khác nhau, và cần có các chính sách và thủ tục mạnh mẽ để hỗ trợ;

- Chứng nhận tín chỉ là kết quả của việc công nhận học tập trước đó hoặc công nhận năng lực hiện tại là ngang bằng với tín chỉ được trao thông qua các hình thức đánh giá khác và sẽ được người học mang theo khi được trao.

RPL đánh giá các kỹ năng và kiến ​​thức thu được ngoài học tập chính quy, từ công việc được trả lương hoặc không được trả lương, từ kinh nghiệm sống hoặc từ các khóa học không được đánh giá hoặc nghiên cứu được thực hiện. RPL liên quan đến việc đánh giá và công nhận các kỹ năng và kiến ​​thức không được công nhận mà một cá nhân đã đạt được bên ngoài hệ thống giáo dục và đào tạo chính quy. Đánh giá này sử dụng bằng chứng không chính thức về thành tích.

          Một yếu tố chính của RPL là khả năng đưa ra những đánh giá nhất quán về kết quả trình độ. NZQF tập trung vào ba cách tiếp cận tính nhất quán: đặt RPL vào một khóa học đã được phát triển, sau đó đánh giá thành tích theo các tiêu chí và sau đó kiểm duyệt đánh giá.

Trong thực tế, việc đánh giá kết quả học tập trước đó chủ yếu được áp dụng cho các nhóm đối tượng tiếp tục học nâng cao hoặc do thay đổi chính sách về trình độ chuyên môn. Ví dụ, khi các yêu cầu về trình độ cho giáo viên mầm non thay đổi, những người không có trình độ đại học có thể được đánh giá dựa trên năng lực và kinh nghiệm giảng dạy hiện có. Chi phí của các hoạt động này phụ thuộc vào mức độ đánh giá cần thiết và được đáp ứng bởi cá nhân và TEO liên quan. Một số người học được đánh giá trên cơ sở đạt những thành tích trước đó trong khi một số người khác được đánh giá trên cơ sở của một hồ sơ bao gồm các bằng chứng hoặc chứng minh năng lực mà không cần hoàn thành một chương trình học chính thức.

Việc khung trình độ công nhận kết quả học tập trước đó mang lại nhiều ý nghĩa đối với mọi người. Nó cho phép họ tích hợp kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết cũng như hỗ trợ lẫn nhau và vì thế góp phần phát triển sự nghiệp hiện tại của người học. Đồng thời, đối với các đơn vị sử dụng lao động, RPL góp phần giúp người lao động có năng lực và các kỹ năng tốt hơn. Nhân viên trải nghiệm học tập tại nơi công việc và sẽ động lực cao hơn, với năng suất được cải thiện.

 Tài liệu tham khảo

1. NZQA, The New Zealand Qualifications Framework https://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf

2. UNESCO (2013), Linking recognition practices and national qualifications framework

https://www.nzqa.govt.nz/

Lê Thị Thảo

Last modified on Thứ tư, 25 Tháng 3 2020
  • Bình luận
  • Đọc 1299 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020